W trosce o naszych klientów i przewoźników zabezpieczamy towar poprzez ubezpieczenie OCS na sumę 500 tys. Euro
Firma Oba-Trans Sp. z o.o. oferuje swoim klientom możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia CARGO dla każdego przewożonego za pośrednictwem naszej firmy ładunku na bardzo korzystnych warunkach.

 

Dlaczego warto zawrzeć ubezpieczenie CARGO ładunku w transporcie?

Ubezpieczenie ładunku w transporcie CARGO służy ochronie interesów jego właściciela.
Dla uzyskania odszkodowania z polisy ładunkowej wystarczy, aby uprawniony do odszkodowania właściciel ładunku udowodnił fakt powstania szkody objętej ubezpieczeniem CARGO.

Ubezpieczenie Cargo firmowane przez OBA-TRANS SP. Z O.O gwarantuje wypłatę odszkodowania w przewidzianych przepisami terminach pod warunkiem, że zostało zawarte oraz zgromadzono wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające powstanie i wysokość szkody.

Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika może powodować konieczność przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela skomplikowanego postępowania odszkodowawczego.

Odszkodowanie z polisy przewoźnika i/lub spedytora, ze względu na ograniczenia prawne zawarte chociażby w konwencjach, prawie przewozowym czy OPWS nie zawsze pokrywa straty poniesione przez właściciela ładunku.

Dochodzenie roszczeń bezpośrednio od winnych ich powstania wiąże się z niedogodnościami:

    • niepewność wyniku postępowania;
    • czasochłonność postępowania, zarówno sądowego jak i polubownego;
    • samodzielne prowadzenie roszczeń, zwłaszcza za granicą, wymaga poniesienia wielu trudnych do odzyskania kosztów (np. koszty adwokackie, koszty rzeczoznawców i ekspertów).

Odpowiedzialność przewoźników funkcjonujących na rynku branży TSL jest regulowana w ogólnie obowiązujących aktach prawnych: Prawo Przewozowe, Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS, CMR. Przepisy prawa w wielu przypadkach ograniczają odpowiedzialność przewoźników i spedytorów. Konwencja CMR wyłącza odpowiedzialność międzynarodowego przewoźnika drogowego za szkody spowodowane okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Będzie tak między innymi w każdym przypadku działania zjawisk przyrody o charakterze siły wyższej. Z tego typu zdarzeniami mieliśmy do czynienia w czasie orkanu Xawery, gdy na skutek działania podmuchów wiatru dochodziło do przewrócenia pojazdu i uszkodzenia ładunku. Odpowiedzialność ograniczona jest również kwotowo do wartości 8,33 SDR (umowny przelicznik wg konwencji CMR) / kg wagi brutto. Właściciel ładunku może zatem nie otrzymać odszkodowania z polisy OC przewoźnika lub wartość odszkodowania może zostać ograniczona do kwot przeliczników wagowych określonych we właściwych uregulowaniach prawnych.

Inaczej wartość odszkodowania traktowana jest w ubezpieczeniu CARGO, które obejmuje już w zakresie podstawowym opisane wyżej ryzyka a ładunek ubezpieczony jest do pełnej wartości fakturowej.

firma-rodzinna

BSI-Assurance-Mark-ISO-9001-KEYB

IATA-logo

logo_PISiL