KLAUZULA INFORMACYJNA (ART. 13 RODO)

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych na potrzeby wykonywania umów spedycji/przewozu oraz innych umów nienazwanych, których przedmiotem jest organizacja przewozu, informujemy że:

1.Administratorem danych osobowych jest spółka OBA-TRANS sp. z o.o., KRS: 0000267325, ul. Komunalna 1C, 62-700 Turek. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO – w związku z wykonaniem ww. umów w celu ich wykonania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do wykonywania umowy, jaką z Państwem zawarliśmy.

2.Przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu umowę, stanowiącą podstawę stosunku cywilnoprawnego, w oparciu o którą świadczone są usługi. Przetwarzanie danych osobowych następuje także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (wynikających – przykładowo – z przepisów podatkowych czy rachunkowych). Dane osobowe przetwarzamy także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (przykładowo – wewnętrznego administrowania prowadzoną działalnością gospodarczą czy dochodzeniu i obronie przed roszczeniami). Dane osobowe są przekazywane odbiorcom, którymi są podmioty biorące udział w wykonaniu umowy – przykładowo ubezpieczyciele, obsługa parkingu przed magazynem, kancelaria prawna. 

3.Zebrane dane osobowe będą przechowywane do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawieranych umów (chyba że przepisy prawa nakładają na nas obowiązek dłuższego przechowywania Państwa danych – przykładowo dla celów podatkowych). 

  1. Przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (brak podania wymaganych danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy) W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania. 
  2. Jeżeli nie podawali Państwo swoich danych osobowych samodzielnie oznacza to, że posiadamy je od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy/innego podmiotu, na rzecz którego świadczycie Państwo usługi – w celu wykonania umowy zawartej z tym podmiotem. 
  3. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: h.pajor@obatrans.pl, 2. pocztą tradycyjną, pisząc na adres siedziby.